Faktorer som påverkar ogiltighet i avtal

Avtal görs vanligtvis av två eller flera parter. Varje part har en skyldighet och får någon form av nytta av avtalet. Avtal måste vara daterade och bör ha namnen på de parter som ingår i avtalet. Det måste också finnas vittnen och alla berörda parters underskrifter. Om någon av dessa saknas kan avtalet anses ogiltigt. Det finns många faktorer som påverkar ogiltighet i avtal. Till att börja med, om ett avtal ingås med tvång kan det vara ogiltigt. Om det inte är undertecknat eller daterat kan avtalet vara ogiltigt.

Om det inte finns några vittnen eller namnen på parterna inte är klara kan avtalets giltighet ifrågasättas. Slutligen, om avtalen involverade minderåriga eller parter som inte är lagligt berättigade att ingå avtal, kan det anses ogiltigt.

Comments are closed.